Usługi instalacyjne

Wykonujemy montaż, konserwację,
remonty, naprawy instalacji:

elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych, alarmowych, 
sygnalizacji pożaru, automatyki i sterowania przemysłowego, nadzoru GSM.

Stacje transformatorowe, SN

Kompleksowa obsługa stacji transformatorowych w zakresie:
- badania odbiorcze, pomontażowe, okresowe,
- przeglądy konserwacyjne,
- badania okresowe osprzętu BHP.

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary:
- instalacji elektrycznych,
- maszyn i urządzeń,
- kabli niskiego i średniego napięcia,
- transformatorów energetycznych.

Dozór energetyczny

Prowadzenie eksploatacji i dozoru instalacji, urządzeń energetycznych
w imieniu właściciela lub zarządcy

Doradztwo i szkolenia

Podpowiadamy naszym klientom możliwości efektywniejszego wykorzystania energii
Szkolenia dla służb utrzymania ruchu, jak również instalatorów, elektryków

Wykonujemy pomiary:

 • instalacji elektrycznych,
 • maszyn i urządzeń,
 • kabli niskiego i średniego napięcia,
 • transformatorów energetycznych.

Prowadzimy badania:

 • odbiorcze,
 • okresowe,
 • doraźne,
 • powypadkowe.

 Zakres badań:

 • szczegółowe oględziny,
 • pomiary izolacji,
 • próby napięciowe kabli,
 • pomiary impedancji pętli zwarcia (również pomiary silnoprądowe)
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary uziemień roboczych,
 • pomiary instalacji odgromowych,
 • pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla napędów zasilanych przez falowniki,
 • pomiary napięć dotykowych i rażeniowych,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,